صفحه اصلی پژوهشکده ها بیوتکنولوژیتولیدمثل گروهمهندسی بافت و پزشکی بازساختی
معرفی گروه پژوهشی مهندسیبافت و پزشکی بازساختیPDFچاپ

                             


 • درباره

 • پروژه ها

 • محصولات/خدمات

 • تجهیزات

 • اعضا

 • مقاله ها

اولین گام های راه اندازی گروه مهندسیبافت و پزشکی بازساختی در پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی-ابنسینا (ARI) در سال 1388 با هدف کلان و بلند‌مدت بهره گیری ازفناوریهای نوین در جهت بازیابی و ترمیم بافتهای آسیب دیده به ویژهبافت همبند و پوست برداشته شد. در حال حاضر این گروه با تجمیع متخصصینمختلف در حوزه های فناوری سلولهای بنیادین، مهندسی مواد زیستی،ایمونولوژی و دامپزشکی و با فراهم سازی امکانات و تجهیزات لازم بستریمناسب را جهت ایجاد محصولات کاربردی در حیطه مهندسی بافت و طب بازساختی به وجود آورده است. امید است که این گروه با بهره گیری از فنآوریهای نوین در این حیطه در بلوغ و توسعه خدمات پزشکی- درمانی جاریکشور موثر باشد.


پروژه های اصلی

 • مهندسی بافت غضروف
  علیرغم گذشت بیش از دو دهه از آغاز تحقیقات در مهندسی بافت غضروف،تنها چندین محصول در حوزه های مشخص موفق به عبور از مرز تحقیقاتکاربردی به مصارف بالینی شده اند. در کلان پروژه حاضر، با هدف گیریترمیم نقائص غضروف مفصلی، داربست های زیستی با خصوصیات مکانیکی وساختاری بهینه، زیست سازگاری مطلوب، میزان تخریب پذیری کنترل شده وشاخصه های عملیاتی مناسب از یکسو و بهره گیری از توانمندی سلول هایبنیادین از سوی دیگر مورد مطالعه قرار گرفته اند. در حال حاضر گروه باساخت و بهینه سازی سازه های مرکب سلول/داربست و ارزیابی آن ها از نظرثمربخشی در ترمیم ضایعات غضروف مفصلی در قالب مطالعات برون تنی و درونتنی تجربی متعدد در این مسیر قدم بر می دارد. بمنظور توسعه این پروژهگروه چند تخصصی مجربی در حوزه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی،بیومتریال، دامپزشکی و ایمونولوژی تشکیل و وارد همکاری های سازندهداخل و خارج سازمانی شده است.
 • مهندسی بافت پوست
  بنظر می رسد نتایج تخریب پوست در شکل زخم های مزمن مشکل فزاینده وفراگیری است. یکی از شایع ترین عوامل تخریب های گسترده پوستی مواردسوختگی است که می تواند به ضایعات ترمیم ناپذیر و اساسی پوستبیانجامد. این نوع ضایعات علاوه بر دشواری هایی در کنترل بهداشتی ودرمان، هزینه درمانی بالایی را نیز تحمیل می کنند. امروزه شاخص طلاییدر درمان این مشکل پیوند اتولوگ است که با محدودیت هایی از جمله اعمالدرد در ناحیه برداشت قطعه پیوندی، کمبود قطعات پیوندی و ... روبرواست. مهندسی بافت پوست یک گزینه جایگزین برای غلبه بر این محدودیتهاست. در این کلان پروژه بمنظور طراحی یک ساختار مهندسی شده مناسب،کارایی سازه های مختلف مهندسی شده مرکب از غشاهای طبیعی، ریزالیاف وسلول های بنیادین در تجربه های برون تنی و درون تنی و نیز آزمایش هایفیزیکی، مکانیکی، زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری در حال ارزیابیاست. هدف گذاری اصلی این پروژه بر ساخت و بهینه سازی ساختارهای کارآمدو مرکب سلول/داربست در ترمیم ضایعات وسیع پوستی متمرکز شده است.


خدمات و محصولات:

 • جداسازی و کشت انواع سلول‌های بنیادی از منابع مختلف بیولوژیکشامل خون بند ناف، مغز استخوان، خون قاعدگی و پالپ دندان
 • ایجاد سلولهای تمایز یافته استخوانی، چربی، غضروفی، کبدی، قلبی وعصبی از منشا سلولهای بنیادین مختلف با پروتوکلهای اپتیمایز شده
 • تعیین بیان فنوتیپ و ژنوتیپ سلولهای تمایز یافته و سلولهایبنیادین با روش RT- PCR, Real-time PCR, immunohistochemistry,flowcytometry
 • طراحی و ساخت داربست‌های هیبریدی دوبعدی و سه‌بعدی متخلخلزیست‌تخریب‌پذیر پلیمری و یا سرامیکی و داربستهای نانوالیاف برایکاربردهای مختلف مهندسی بافت
 • اصلاح خواص سطحی و عامل‌دار کردن سطوح بیومتریال‌ها
 • طراحی و ساخت انواع فیلترها، غشاء‌های نانوساختار با میزان تخلخلو سطح ویژه بسیار بالا
 • کشت سه‌بعدی سلول‌های بنیادی و محصولات تمایزیافتة آن بررویداربست‌های زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر
 • تولید و تکثیر nude mice جهت مطالعات حیوانی
 • ارزیابی توکسیسیتی و زیست سازگاری داروها و داربستهای سنتز شدهتوسط سایر مراکز
 • امکان برگزاری دوره‌های آموزشی کشت سلول‌های بنیادی و تکنیک‌هایمرتبط در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت


گروه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی با تکیه حداکثری بر تجهیزات و فنآوری های بومی از قبیل آنچه در ذیل آمده است توانسته است تا حدودزیادی به خوداتکایی دست یابد:

تجهیزات و تمهیدات توسعه یافته کشتبافت
الکتروریسیفریز درایر
آزمایشگاه و مرکز تکثیر و پرورشحیوانات آزمایشگاهی


تکنیسین:
 • فرهاد حسینی، کارشناس
 • مرتضی فاراب، کارشناس
 • زهرا قائم پناه، کارشناس


لیستمقاله ها :

Peer-reviewd

 • Mobini S, Javadpour J, Hosseinalipour M, Khavandi A, Rezaie HR,Ghazi- Khansari M. “ Synthesis and characterization of gelatin–nanohydroxyapatite composite scaffolds for bone tissue engineering “,Advances in Applied Ceramics. 2008, 107, 4‐8.
 • Kazemnejad S, Allameh A, Soleimani M, Gharehbaghian A,Mohammadi Y, Amirizadeh N and Maryam Jazayeri. Biochemical andmolecular characterization of hepatocyte-like cells derived fromhuman bone marrow mesenchymal stem cells on a novelthree-dimensional biocompatible nanofibrous scaffold. Journal ofGastroenterology and hepatology. 2009, 24(2):278-287.
 • Allameh A, Esmaeli S, Kazemnejad S, Soleimani M. Differentialexpression of glutathione S-transferases P1-1 and A1-1 at proteinand mRNA levels in hepatocytes derived from human bone marrowmesenchymal stem cells. Toxicology in vitro. 2009,23(4):674-679.
 • Kazemnejad S. Hepatic tissue engineering using scaffold; stateof the art. Avicenna Journal of Medical Biotechnology. 2010,3:3-10.
 • Ghamartaj Hossein, Manijeh Khanmohamadi, Neda Jarooghi, SomaiehKazemnejad. Evidence for an association of Wnt-independent cateninintracellular localization with ovarian apoptotic events in normaland PCO-induced rat ovary. J of PBS. 2011, 1(2): 1-10
 • Kazemnejad Somaieh, Akhondi Mohammad-Mehdi, Soleimani Masoud,Zarnani Amir Hassan, Khanmohammadi Manijeh, Darzi Saeedeh.Characterization and chondrogenic differentiation of menstrualblood- derived stem cells on a nanofibrous scaffold. The Int J ofArtificial Organs. 2012, 35(1):55-66.
 • Saeedeh Darzi, Amir Hassan Zarnani, Mahmood Jeddi-Tehrani, KEntezami Ebrahim Mirzadegan, Mohammad Mehdi Akhondi, Saeed Talebi,Manijeh Khanmohammadi, Somaieh Kazemnejad. Osteogenicdifferentiation of menstrual blood- versus bone marrow-derived stemcells in the presence of human platelet releasate. TissueEngineering. 2012, 18(15-16):1720-1728.
 • Manijeh Khanmohammadi, Sayeh Khanjani, Mahsa Sani Bakhtiari,Amir Hassan Zarnani, Haleh Edalatkhah, Mohammad Mehdi Akhondi,Ebrahim Mirzadegan, Kourosh Kamali, Kamran Alimoghadam, SomaiehKazemnejad. Proliferation and chondrogenic differentiationpotential of menstrual blood- versus bone marrow-derived stem cellsin two-dimensional culture. Int J of Hematology. 2012, 95(5):484-493.
 • Allameh Abdolamir, Kazemnejad Somaieh. Safety evaluation ofstem cells used for clinical cell therapy in chronic liverdiseases; with emphasize on biochemical markers. Clin Biochem.2012, 45:385-396.
 • Shohreh Nikoo, Massoumeh Ebtekar, Mahmood Jeddi-Tehrani, AdelShervin, Mahmood Bozorgmehr, Somaieh Kazemnejad and Amir HassanZarnani. Effect of menstrual blood-derived stromal stem cells onproliferative capacity of peripheral blood mononuclear cells inallogeneic mixed lymphocyte reaction. 2012, 38(5):804-809.
 • Mobini S, Solati‐Hashjin M, Hesaraki S, Gelinsky M.“Fabrication and characterization of regenerated silk/biolgasscomposites for bone tissue engineering“, Modares Journal of MedicalSciences: Pathobiology. 2012, 15(2), 47-60.
 • Mobini S, Solati‐Hashjin M, Peirovi H, Samadikuchaksaraei A. “Synthesis and characterization of fiber reinforced polymer (FRP)scaffolds based on natural fibers and polymer”, Iranian Journal ofBiotechnology. 2012, 10(3), P184‐190.
 • Kazemnejad S, Khanmohammadi M, Zarnani AH, Nikokar I, SaghariS. Role of wnt-signaling on proliferation of menstrual bloodderived stem cells. Journal of Stem Cells and RegenerativeMedicine. 2013, 9(1):8-12.
 • Mobini S, Hoyer B, Lode A, Nosoudi N, Solati-Hashjin M,Samadikuchaksaraei A, Gelinsky M. " Fabrication andcharacterization of regenerated silk scaffolds reinforced withnatural silk fibers for bone tissue engineering ", Journal ofBiomedical Materials Research: Part A. 2013, 101(8):2392-2404.
 • Mobini S, Solati‐Hashjin M, Peirovi H, Barati M, Gholipour M,Samadikuchaksaraei A. “Bioactivity and biocompatibility studies ona novel silk‐based scaffold for bone tissue engineering”, Journalof Medical and Biological Engineering. 2013, 33(2): 207‐214.
 • Sayeh Khanjani, Manijeh Khanmohammadi,Saeed Talebi, HalehEdalatkhah,Amir Hassan Zarnani, Saman Eghtesad,Somaieh Kazemnejad.Efficient differentiation of menstrual blood derived stem cellsinto functional hepatocyte-like cells using various conversionprotocols. Journal of Tissue engineering and regenerative medicine.In press.
 • Sayeh Khanjani, Manijeh Khanmohammadi, Amir-Hassan Zarnani,Mohammad-Mehdi Akhondi, Ali Ahani, Zahra Ghaempanah, SamanEghtesad, Somaieh Kazemnejad. Comparative evaluation ofdifferentiation potential of menstrual blood- versus bone marrow-derived stem cells into hepatocyte-like cells. PLOS ONE. Inpress.
 • Delbandi AA, Mahmoudi M, Shervin A, Akbari E, Jeddi-Tehrani M,Sankian M, Kazemnejad S, Zarnani AH. Eutopic and ectopic stromalcells from patients with endometriosis exhibit differentialinvasive, adhesive, and proliferative behavior. Fertility andSterility. In press.
 • Mobini S, Solati-Hashjin M, Peirovi H, Samadikuchaksaraei A. “Extraction and characterization of Bombyx Mori silk for medicalapplication”, Iranian Journal of Biomedical Engineering, 2013,5(2), 151-160.

 • Book/Book chapter

  • Somaieh Kazemnejad, Manijeh Khanmohammadi, Hamed Heidari-Vala,Mohammad Mehdi Akhondi. Advanced biology of adult stem cells. InPersian, 2013, Avicenna Research Institute. Tehran- Iran.
  • Somaieh Kazemnejad, Amir Hasan Zarnani, Manijeh Khanmohammadi,Sahba Mobini. Chondrogenic differentiation of menstrual blood-derived stem cells on nanofibrous scaffolds. Methods MolecularBiology. 2013, 1058: 149–169.عکس جلد باکیفیت
نمونه

عکس جلد باکیفیت
آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۸ ارديبهشت۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۱